การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ประชุมทำความเข้าใจการครบวาระคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการสตรีฯ

ร่วมประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาสตรี และคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง   >>>>>

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทำการชุมชนวิเศษกุล นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นประธานและร่วมประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาสตรี และคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง พร้อมทั้งงานนโยบายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะต้นทางจากชุมชน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นกิจการสาธารณะที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก