การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ประชุมติดตามโครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นายสาโรช คงนคร รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย >>>>>

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นายสาโรช คงนคร รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ณ ห้องประชุมเมขลา ทั้งนี้การดูแลด้านสุขภาพอนามัยเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นซึ่งห้องน้ำสาธารณะก็เป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีเพื่อให้บริการประชาชนแต่ยังมีปัญหาเรื่องความสะอาด ความพอเพียง และความปลอดภัย โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะในส่วนที่ราชการ สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของบริการสาธารณะดังกล่าว จึงได้กำหนดให้พัฒนาห้องน้ำสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้ห้องน้ำสาธารณะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อและเพื่อความพึ่งพอใจของประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย เทศบาลนครตรังได้เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาความสะอาดของห้องน้ำสาธารณะ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยดูแลความสะอาดห้องน้ำสาธารณะภายในสวนสาธารณะ โรงเรียนและวัด จากการติดตามพบว่าการดูแลด้านความสะอาดอยู่ในเกณฐ์ดี ซึ่งยังมีบางแห่งที่ยังต้องเข้าไปปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก