การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

กิจกรรมสร้างสุขสังคมสูงวัย

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำเนินชีวิตในชุมชน สังคมได้อย่างปกติสุข  >>> 

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำเนินชีวิตในชุมชน สังคมได้อย่างปกติสุข โดยจัด #กิจกรรมสร้างสุขสังคมสูงวัยเทศบาลนครตรัง???????????????ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี (เวลา 9.00 - 15.30 น.) ?? ณ ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง(สระกะพังสุรินทร์) วันนี้ 8 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วยการทำสมาธิเดินจงกรม ไทเก้ก บาสโลฟ ร้องเพลง และรำไทย.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก