การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

การประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (การประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5)   >>> 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (การประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกปรสงค์เทศบาลนครตรัง เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/พ.ศ. 2562 รวมทั้งระดมความคิดเห็น เสนอประเด็นปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและความต้องการของประชาชน

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก