การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลนครตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผ่านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จำนวน 39,320,000 บาท เมื่อปี 2559 เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ณ บริเวณสนามชนโคเก่า ถนนตรัง-พัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 9-2-37.9 ไร่ และได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างหลักของอาคารแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย    >>> 

     ในส่วนของงานที่เหลือ ประกอบด้วย งานผนัง-ผิวผนัง งานผิวพื้น งานหลังคา งานระบบไฟฟ้า และงานระบบประปา-สุขาภิบาล เป็นการดำเนินงานภายใต้งบประมาณของเทศบาลนครตรัง ซึ่งในที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ จำนวน 67,976,000 บาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างและมีการเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 กันยายน 2563

     ด้านนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ยังกล่าวอีกว่า หากการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯเสร็จสิ้น นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยระดับท้องถิ่นแก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แล้ว ยังเป็นสถานที่เชื่อมร้อยความหลากหลายทางวัฒนธรรมประสานสัมพันธ์ของคนในภูมิภาคภาคใต้ที่สะท้อนผ่านผลงานประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอัตลักษณ์ของคนใต้ รวมทั้งสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่สำคัญ นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประตูประเทศสู่อาเซียนตามเจตนารมณ์ความร่วมมือ ภายใต้ 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอีกด้วย.

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวอรทัย แก้วพุ่ม ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก