การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

นครตรังผุดไอเดีย รับซื้อขยะรีไซเคิลเดลิเวอรี่ เพื่อรณรงค์ สร้างความตระหนักการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะ

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า ขยะ" เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลได้ยกเป็นวาระแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ตามหลัก 3 R คือ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการที่ยั่งยืน โดยการลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นทาง ,การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการจัดการขยะนั้น มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนส่งเสริมการคัดแยกขยะจากตันทาง การเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูปขยะ    >>> 

     เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีชุมชน มีสถานศึกษา สถานประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายแห่ง มีความหลากหลายในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดขยะที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ การจัดการขยะจึงมีความสำคัญ ซึ่งการบริหารจัดการขยะที่ดีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสามารถช่วยลดปริมาณขยะจากต้นทางที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ ปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่เทศบาลนครตรัง ตระหนักถึงปัญหาและต้องรีบเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้ปัญหาขยะมูลฝอยกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  จึงได้มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล (รับซื้อขยะเดลิเวอรี่) ถึงหน้าบ้าน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนนำไปทิ้ง โดยประเภทขยะที่ออกรับซื้อ ประกอบ ขวดน้ำพลาสติก,ขวดแก้ว,พลาสติกทุกชนิด ,กระดาษทุกชนิด, เหล็กทุกชนิด และกระป๋องอลูมิเนียมทุกชนิด ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล สามารถโทรได้ที่ 087-465-3228 และ086-941-2335 เพื่อลงนัดหมายในการรับซื้อขยะ

     นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวอีกว่า กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้าน นอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่คัดแยกขยะ แต่ไม่มีรถนำขยะรีไซเคิลออกมาขายยังร้านรับซื้อของเก่าแล้ว ยังสามารถลดปริมาณขยะที่จะทิ้งสู่บ่อขยะเทศบาลนครตรัง ทำให้ยืดอายุการใช้งานของบ่อขยะออกไปได้อีกทางหนึ่ง.

 

นางสาวอรทัย แก้วพุ่ม ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครตรัง / รายงาน

 
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก