การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

นครตรังประชุมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นครตรังประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และเพื่อให้การช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม

 ////// เมื่อวานนี้ (3 ตุลาคม 2560) นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายรักเกียรติ ชูแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครตรัง นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลนครตรัง หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม //////// ในที่ประชุมฯ ได้รายงานสาเหตุน้ำท่วมเนื่องจาก วันที่ 29 กันยายน ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสูงกว่าปกติ เมื่อน้ำฝนจำนวนมากไหลผ่านคลองห้วยยางที่มีลักษณะเป็นลำคลองขนาดเล็ก และบางช่วงแคบ รวมทั้งเส้นทางการระบายน้ำทำได้เพียงทางเดียว ส่งผลให้น้ำระบายออกสู่แม่น้ำตรังไม่ทัน จึงเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง โดยครั้งนี้มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมจำนวน 1,916 ครัวเรือน 23 ชุมชน /////// สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาหลังจากนี้ ทางเทศบาลนครตรังเปิดรับคำร้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ด้านที่พักอาศัย) ประชาชนที่ประสบภัยฯ สามารถยื่นคำร้องได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง ในวันและเวลาราชการ นอกจากนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับลงทะเบียนคำร้อง (นอกสถานที่) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ ชุมชนบ้านหนองยวน 2 จุดที่ 2 หมู่บ้านตรังวิลเลจ ชุมชนวัดกุฎยาราม 3 จุดที่ 3 ที่ทำการชุมชนควนขนุน ชุมชนควนขนุน //////// อย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสบอุทกภัยด้านที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยฯ ซึ่งต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาชุดใหม่ ที่มีเทศบาลนครตรัง หน่วยงานอื่นๆ และภาคประชาชน พิจารณาร่วมกัน.

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก