การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

นครตรังมอบป้ายบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง

นครตรังมอบป้ายบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงแก่ครัวเรือนที่น้อมนำหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

วันนี้ (16 ตุลาคม 2560) นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลนครตรัง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบป้ายตัวอย่างวิถีพอเพียง ตามโครงการบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2560 จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ 1.นายบูรณ์ อายุสุข ชุมชนท่าจีน 2.นางสาวกุหลาบ ด้วนเล็ก ชุมชนคลองน้ำเจ็ด 2 ******สำหรับโครงการบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2560 เทศบาลนครตรังร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง ได้พิจารณาคัดเลือกบ้านที่ได้น้อมนำหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 ครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง สามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ในชุมชนต่อไป

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก