การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

บทความ

แจ้งการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์และการให้บริการที่พักเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอยู่ หรือมีสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เพื่อเป็นข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอยู่ หรือมีสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เพื่อเป็นข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน และเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะยกระดับการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดหลักสร้างสรรค์พลังไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง หรือระดับชุมชน ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน หรือหมู่บ้านโอทอปเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้เจ้าของบ้านในเขตเทศบาลนครตรังที่มีห้องว่าง 1 – 2 ห้อง และมีความพร้อมจะให้นักท่องเที่ยว พักค้างคืน หรือที่พักโฮมสเตย์ในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในเขตเทศบาลนครตรัง นำข้อมูลของสถานที่พักพร้อมกิจกรรมชุมชนให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหรือกิจกรรมอื่นๆ หรือแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในท้องถิ่น สมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าถึงได้ กรณีบ้านที่ไม่ถือเป็นโรงแรม ให้เจ้าของบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนโรงแรมของจังหวัดนั้น เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ใช่โรงแรม กรณีรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย เจ้าของบ้านต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำรวจภายใน 24 ชั่วโมง

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครตรัง โทร.0-7521-0786 ต่อ 1212 ทุกวันในเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก