เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานเทศบาลในระบบแท่ง

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ เทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น การเขียนผลงานเลื่อนระดับ และการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อ่านต่อ

คู่มือวันลาของพนักงานท้องถิ่น

อ่านต่อ

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ. (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2559)

อ่านต่อ

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

อ่านต่อ

คู่เมือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

อ่านต่อ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก