การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

อ่านต่อ

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

อ่านต่อ

การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป

อ่านต่อ

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

อ่านต่อ

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

อ่านต่อ

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

อ่านต่อ

การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก