การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม 

อ่านต่อ

การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง

อ่านต่อ

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 

อ่านต่อ

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 

อ่านต่อ

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

อ่านต่อ

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

อ่านต่อ

การแจ้งถมดิน 

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก