การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

อ่านต่อ

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

อ่านต่อ

การแจ้งขุดดิน

อ่านต่อ

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 

อ่านต่อ

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

อ่านต่อ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

อ่านต่อ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก