การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก