การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

อ่านต่อ

คู่มือ การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านต่อ

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

อ่านต่อ

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

อ่านต่อ

คู่มือการจัดทำงบประมาณ

อ่านต่อ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก