การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก