การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลนครตรัง

 
 
 
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก