การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

เทศบาลนครตรัง

พบปะผู้ร่วมโครงการเยี่ยมบ้านด้วยคุณภาพ ปี 2562

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้พิการ/ ผู้ดูแล/ อสม. ที่มีหัตถการต่างๆ ตามงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ปี 2562  >>>> 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมพบปะผู้ร่วมโครงการเยี่ยมบ้านด้วยคุณภาพ ปี 2562 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้พิการ/ ผู้ดูแล/ อสม. ที่มีหัตถการต่างๆ ตามงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ปี 2562 ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานโดยกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลตรัง >>> สำหรับ ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง มีผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องเยี่ยมบ้านโดยสหวิชาชีพ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีผู้ป่วยที่ต้องเยี่ยมบ้าน จำนวน 338 ราย ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายจะมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน โดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วยและความต้องการ การช่วยเหลือที่บ้าน โดยมีทั้งผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนได้ จำนวน 139 ราย ช่วยตนเองได้เล็กน้อย จำนวน 134 ราย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และมีภาวะแทรกซ้อนที่จำเป็นต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้าน จำนวน 65 ราย และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือทำหัตถการทั้งสิ้น 92 ราย โดยผู้ดูแลบางส่วนยังขาดความรู้และทักษะ ในการดูแลตามสภาพผู้ป่วยในแต่ละราย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย ฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้ป่วยให้ใกล้เคียงกับสุขภาพร่างกายและไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ซับซ้อนมากขึ้น กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลตรัง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ จึงได้ทำโครงการขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้พิการ/ ผู้ดูแล/ อสม. ที่มีหัตถการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการดูแลป่วยให้ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

.

.

   

- ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 138 รายการ Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำสนามกีฬาทุ่งแจ้ง Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำสนามกีฬาทุ่งแจ้ง... Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 รายการ สำหรับ ร.ร.เทศบาล 5 และ ร.ร.เทศบาล 6... Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 5 รายการ สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 ,ร.ร.เทศบาล... Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางถังขยะขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 300 ใบ Read More...

- ประกาศราคากลางจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 420 ชุด Read More...

- ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 รายการ... Read More...

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวทับเที่ยงเมืองเก่า Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานการสอน (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 Read More...

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563... Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) Read More...

- ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง Read More...

- กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ.2561 - 2565) Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2562 Read More...

- การคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรืององค์กรภาคประชาสังคม (CSO)... Read More...

- ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจส่งผลงาน... Read More...

- ข่าวประชาสัมพันธ์สำนีกงานสถิติจังหวัดตรัง... Read More...

- ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง เรื่อง... Read More...

- กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ฯ Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมิน Read More...

- แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานการสอน (ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) Read More...

- การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 61

เมื่อวานนี้ 94

สัปดาห์นี้ 155

เดือนนี้ 1397

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 31931

Currently are 119 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)

   

รายงานประจำปี 2561