การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

เทศบาลนครตรัง

โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2562

นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดโครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 >>>> 

วันนี้ (1 มีนาคม 2562) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายประสาน อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาลนครตรัง นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลนครตรัง นางสาวสุดใจ ทองย้อย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ยังทำให้ชุมชนมีบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดให้ความรู้ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติต่อไปในอนาคต >>>> สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมเป็นคณะทำงานในการคัดเลือกบ้านและโรงเรียนตัวอย่างวิถีพอเพียงของเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 โดยการอบรม มีผู้นำองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนยังได้รับมอบข้าวเปลือกบรรจุถุง "พอเพียง" เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ เพื่อให้ยึดมั่นในความพอเพียง ตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญต่อการปลูกข้าว เพราะข้าว คือชีวิตของชาวไทย โดยพระองค์ทรงทำให้เห็น ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและการปลูกข้าว เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร ส่วนคำว่า "พอเพียง" คือหลักปรัชญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชน ซึ่งยึดหลักความพอดี พอมี พอใช้ ตามฐานะและความสามารถของแต่ละบุคคล.

.

.

.

   

- ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 138 รายการ Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำสนามกีฬาทุ่งแจ้ง Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำสนามกีฬาทุ่งแจ้ง... Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 รายการ สำหรับ ร.ร.เทศบาล 5 และ ร.ร.เทศบาล 6... Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 5 รายการ สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 ,ร.ร.เทศบาล... Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางถังขยะขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 300 ใบ Read More...

- ประกาศราคากลางจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 420 ชุด Read More...

- ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 รายการ... Read More...

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวทับเที่ยงเมืองเก่า Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานการสอน (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 Read More...

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563... Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) Read More...

- ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง Read More...

- กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ.2561 - 2565) Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2562 Read More...

- การคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรืององค์กรภาคประชาสังคม (CSO)... Read More...

- ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจส่งผลงาน... Read More...

- ข่าวประชาสัมพันธ์สำนีกงานสถิติจังหวัดตรัง... Read More...

- ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง เรื่อง... Read More...

- กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ฯ Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมิน Read More...

- แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานการสอน (ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) Read More...

- การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 61

เมื่อวานนี้ 94

สัปดาห์นี้ 155

เดือนนี้ 1397

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 31931

Currently are 128 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)

   

รายงานประจำปี 2561