การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

เทศบาลนครตรัง

โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2562

นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดโครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 >>>> 

วันนี้ (1 มีนาคม 2562) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายประสาน อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาลนครตรัง นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลนครตรัง นางสาวสุดใจ ทองย้อย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ยังทำให้ชุมชนมีบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดให้ความรู้ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติต่อไปในอนาคต >>>> สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมเป็นคณะทำงานในการคัดเลือกบ้านและโรงเรียนตัวอย่างวิถีพอเพียงของเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 โดยการอบรม มีผู้นำองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนยังได้รับมอบข้าวเปลือกบรรจุถุง "พอเพียง" เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ เพื่อให้ยึดมั่นในความพอเพียง ตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญต่อการปลูกข้าว เพราะข้าว คือชีวิตของชาวไทย โดยพระองค์ทรงทำให้เห็น ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและการปลูกข้าว เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร ส่วนคำว่า "พอเพียง" คือหลักปรัชญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชน ซึ่งยึดหลักความพอดี พอมี พอใช้ ตามฐานะและความสามารถของแต่ละบุคคล.

.

.

.

   

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติดคอนกีต ถ.กันตัง Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติดคอนกีต ถ.วิเศษกุล ซ.5 ฯ Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ครั้งที่ 37... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ครั้งที่ 37... Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสติดคอนกรีตถ.รภายในสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสติดคอนกรีตถ.รัษฎา ซ.9 Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสติดคอนกรีตถ.วิเศษกุล ซ.7 Read More...

- ประกาศราคากลางปรับปรุงพื้นโรงพลศึกษา 1 พร้อมบริเวณด้านข้าง โรงเรียนเทบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นโรงพลศึกษา 1 พร้อมบริเวณด้านข้าง โรงเรียนเทบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 13 กันยายน 2562) Read More...

- กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ. 2562 Read More...

- การโอนเิงนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562) Read More...

- การโอนเิงนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562) Read More...

- การโอนเิงนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน กันยายน 2562 Read More...

- การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Read More...

- การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562) Read More...

- การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562) Read More...

- การขอปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง Read More...

- ให้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เกิด พ.ศ.2545 ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน Read More...

- การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM.Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2562 Read More...

- วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 Read More...

- รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562 Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...

- แก้ไข เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...

- แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมิน Read More...

- แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) Read More...
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 50

สัปดาห์นี้ 264

เดือนนี้ 1227

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 37549

Currently are 100 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562)

   

รายงานประจำปี 2561