การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

เทศบาลนครตรัง

นายกเข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อน ณ ซอยหมื่นราม

นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่วมกันหาข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างถนนในซอยหมื่นราม >>>

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.62 เวลา 16.30 น. ณ ที่ทำการชุมชนวิเศษกุล นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลนครตรัง นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาล นายยงยุทธ เบญจวรางกูล ผอ.ส่วนการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังปัญหาของประชาชนทีพักอาศัยอยู่ในบริเวณถนนรัษฎา ซอย 2 (ซอยหมื่นราม) ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรัษฎา ซอย 2 จากถนนรัษฎาไปทางทิศตะวันตกจดบ้านเลขที่ 36/5 และจากข้างบ้านเลขที่ 70/2 จดข้างบ้านเลขที่ 40/19 โดยโครงการฯดังกล่าวนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าวนายกเทศมนตรีนครตรังจึงได้จัดเวทีในการรับฟังปัญหาจากผู้ได้รับผลกระทบและเชิญตัวแทนผู้รับจ้างมาร่วมพูดคุยถึงสาเหตุที่ทำให้งานไม่แล้วเสร็จ เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยในการพุดคุยได้ข้อสรุปว่าผู้รับจ้างจะนำกำลังคนและเครื่องจักรเข้าดำเนินการต่อภายในสัปดาห์นี้และจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน โดยประชาชนที่เข้าร่วมระดมความคิดต่างเห็นเป็นแนวทางเดียวกันให้ผู้รับจ้างรายเดิมเข้าดำเนินการต่อ >>>ซึ่งนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทำหนังสือมายังเทศบาลฯ โดยให้แสดงแผนการดำเนินงานว่าแต่ละช่วงจะเข้าดำเนินการส่วนใด เวลาใด และให้จัดการอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรในเขตก่อสร้างด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน โดยประชาชนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่างพึงพอใจกับข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้

   

- ประกาศราคากลาง... Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก... Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติดคอนกรีต ถ.ภายในสนามกีฬาทุ่งแจ้ง Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสติกคอนตรีตถนนสายหลังตลาดสด... Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติดคอนกีต ถ.กันตัง Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติดคอนกีต ถ.วิเศษกุล ซ.5 ฯ Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ครั้งที่ 37... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ครั้งที่ 37... Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสติดคอนกรีตถ.รภายในสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ Read More...

- ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตองงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 Read More...

- ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 Read More...

- การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน... Read More...

- การรับลงทะเบียนคนพิการ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน... Read More...

- การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน... Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน ตลุาคม 2562 Read More...

- ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Read More...

- แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 / พ.ศ.2562 Read More...

- การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 24 กันยายน 2562) Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 13 กันยายน 2562) Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562 Read More...

- ให้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เกิด พ.ศ.2542 ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอเมืองตรังแล้ว... Read More...

- แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดตรัง  Read More...

- ให้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เกิด พ.ศ.2545 ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน Read More...

- การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM.Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2562 Read More...

- วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 Read More...

- รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2562 Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...

- แก้ไข เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...

- แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมิน Read More...

- แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) Read More...
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 46

เมื่อวานนี้ 58

สัปดาห์นี้ 191

เดือนนี้ 751

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 38699

Currently are 35 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561