การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

เทศบาลนครตรัง

นายกเข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อน ณ ซอยหมื่นราม

นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่วมกันหาข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างถนนในซอยหมื่นราม >>>

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.62 เวลา 16.30 น. ณ ที่ทำการชุมชนวิเศษกุล นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลนครตรัง นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาล นายยงยุทธ เบญจวรางกูล ผอ.ส่วนการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังปัญหาของประชาชนทีพักอาศัยอยู่ในบริเวณถนนรัษฎา ซอย 2 (ซอยหมื่นราม) ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรัษฎา ซอย 2 จากถนนรัษฎาไปทางทิศตะวันตกจดบ้านเลขที่ 36/5 และจากข้างบ้านเลขที่ 70/2 จดข้างบ้านเลขที่ 40/19 โดยโครงการฯดังกล่าวนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าวนายกเทศมนตรีนครตรังจึงได้จัดเวทีในการรับฟังปัญหาจากผู้ได้รับผลกระทบและเชิญตัวแทนผู้รับจ้างมาร่วมพูดคุยถึงสาเหตุที่ทำให้งานไม่แล้วเสร็จ เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยในการพุดคุยได้ข้อสรุปว่าผู้รับจ้างจะนำกำลังคนและเครื่องจักรเข้าดำเนินการต่อภายในสัปดาห์นี้และจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน โดยประชาชนที่เข้าร่วมระดมความคิดต่างเห็นเป็นแนวทางเดียวกันให้ผู้รับจ้างรายเดิมเข้าดำเนินการต่อ >>>ซึ่งนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทำหนังสือมายังเทศบาลฯ โดยให้แสดงแผนการดำเนินงานว่าแต่ละช่วงจะเข้าดำเนินการส่วนใด เวลาใด และให้จัดการอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรในเขตก่อสร้างด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน โดยประชาชนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่างพึงพอใจกับข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้

   

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติดคอนกรีตถนนพระราม 6... Read More...

- ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เสียงตามสาย)จำนวน 1 จุด Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 วง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6... Read More...

- ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนควนคีรี Read More...

- ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนราชดำเนิน Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนรัษฎา Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเลียบทางรถไฟ (ท่ากลาง-นาตาล่วง) Read More...

- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนรัษฎา... Read More...

- การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562) Read More...

- การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562) Read More...

- การขอปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง Read More...

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวทับเที่ยงเมืองเก่า Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานการสอน (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 Read More...

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563... Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) Read More...

- ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2562 Read More...

- วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 Read More...

- รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2562 Read More...

- การคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรืององค์กรภาคประชาสังคม (CSO)... Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...

- แก้ไข เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...

- แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมิน Read More...

- แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) Read More...
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 4

เมื่อวานนี้ 74

สัปดาห์นี้ 384

เดือนนี้ 1742

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 35790

Currently are 67 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562)

   

รายงานประจำปี 2561