การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

เทศบาลนครตรัง

พิธีปิดค่ายเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

พิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  >>>>>

วันนี้ ( 7 มิถุนายน 2562) เวลา 17.00 น. นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ, นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งเด็กและเยาวชนได้เข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของสังคม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนวิธีการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากสิ่งเสพติด พร้อมกับเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดตรังร่วมกับการได้รับความรู้จากวิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้

   

- ประกาศราคากลาง โครงการอาหารสุนัขชนิดเม็ดสำเร็จรูปมีโปรตีนไม่ต่ำกว่า 18% จำนวน 1000 กระสอบ Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมสกอร์บอร์ด LED สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง จำนวน 1 รายการ Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (ชนิดบรรจุถัง) จำนวน 1 รายการ Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) Read More...

- ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 3 เครื่อง) Read More...

- ประกาศราคากลางวัสดุก่อสร้าง Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกระดาษ A4 Read More...

- ประกาศราคากลางจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับเด็กเล็ก ฯ Read More...

- ประกาศราคากลางจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล -... Read More...

- ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกันตัง... Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 Read More...

- ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1... Read More...

- ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตองงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 Read More...

- ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 Read More...

- การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน... Read More...

- การรับลงทะเบียนคนพิการ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน... Read More...

- การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน... Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน ตลุาคม 2562 Read More...

- ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Read More...

- แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 / พ.ศ.2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2562 Read More...

- ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง ให้นำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ Read More...

- รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2562 Read More...

- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ์การออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 Read More...

- รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 Read More...

- รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์... Read More...

- รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์... Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2562 Read More...

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม)... Read More...

- ประกาศสำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง... Read More...

- ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่้วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...

- แก้ไข เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...

- แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ Read More...
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 22

เมื่อวานนี้ 24

สัปดาห์นี้ 228

เดือนนี้ 247

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 40924

Currently are 16 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561