การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

เทศบาลนครตรัง

นครตรังรวมพลังทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน

เปิดโครงการ “บ้าน วัด โรงเรียน จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุริคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  >>>>>

วันนี้ (12 มิถุนายน 2562 ) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ “บ้าน วัด โรงเรียน จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุริคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพรราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยในครั้งนี้เทศบาลนครตรังร่วมกับตัวแทนจิตอาสาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กิจกรรม เก็บกวาด กำจัดขยะ และคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดยุงลาย บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์) กลุ่มที่ 2 กิจกรรม เก็บกวาด กำจัดขยะ และคว่ำภาชนะ บริเวณวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง กลุ่มที่ 3 กิจกรรม เก็บกวาด กำจัดขยะ และคว่ำภาชนะ บริเวณ 2 ข้างทางจากหน้าโรงเรียนฯ ถึงบริเวณรอบอนุสาวรีย์พระยารัษฏาฯ กลุ่มที่ 4 เก็บกวาด กำจัดขยะ และคว่ำภาชนะ บริเวณ 2 ข้างทางจากหน้าโรงเรียนฯ ถึง บริเวณรอบสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ กลุ่มที่ 5 กิจกรรม เปิดคูดูท่อ เปิดทางระบายน้ำ จากอนุสาวรีย์พระยารัษฏาฯ ถึง บริเวณรอบสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ กลุ่มที่ 6 กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ – พัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวาง บริเวณรอบรั้วโรงเรียนฯ จากบ้านโคกขัน ถึง บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศลศพ วัดกะพังสุรินทร์ฯ กลุ่มที่ 7 กิจกรรมแผ้วถางต้นไม้ บริเวณแนวป้ายทางเข้าโรงเรียน กลุ่มที่ 8 กิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพ ลงในสระกะพังสุรินทร์ และกลุ่มที่ 9 กิจกรรม สถานที่/พิธีการ/รถแห่ประชาสัมพันธ์ /รถพยาบาล รถบริการอาหาร-เครื่องดื่ม – ถุงดำ บริเวณวัดกะพังสุรินทร์ฯ

   

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 24 เครื่อง Read More...

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับติดตั้งงานประเพณี งานรัฐพิธีต่าง ๆ... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสสนามกีฬาทุ่งแจ้งเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง (นางฟ้าสาร) Read More...

- ประกาศ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 Read More...

- ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 Read More...

- แบบสำรวจ/ใบสมัครเข้าร่วม/คุณสมบัติ/กำหนดการ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา... Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563) Read More...

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) Read More...

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เรื่อง... Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Read More...

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 27 มกราคม 2563) Read More...

- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครตรัง Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 17 มกราคม 2563) Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 02/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 01/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2562 Read More...

- เทศบาลตำบลคลองเต็งดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 Read More...

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม)... Read More...

- รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เภสัชกร... Read More...

- ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานสอน Read More...

- ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่้วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 8

เมื่อวานนี้ 91

สัปดาห์นี้ 408

เดือนนี้ 1671

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 45779

Currently are 31 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561