การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

เทศบาลนครตรัง

ร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562

ร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019) โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ >>>>>

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นายวีร์รัศม์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019) โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ อ.เมืองตรัง ด้วยในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบระบบหมู่โลหิตเอ,บี โอ จากการค้นพบครั้งนั้น ถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานการบริจาคโลหิตของโลก ทำให้ได้รับรางวัลโนเบล ดังนั้นองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ จึงกำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวันขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและเชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันดังกล่าว เริ่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2547 มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน และกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต การสร้างเยาวชนตัวอย่างด้านการบริจาคโลหิต ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรังจึงได้จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019) ในวันนี้ และคำขวัญของปีนี้ คือ “Safe Blood For all” “โลหิตปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ” สำหรับกิจกรรมได้มีการรับบริจาคโลหิตโดยมีเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 300 ยูนิต การรับบริจาคอวัยวะ และดวงตา นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องงานบริการโลหิต กิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และให้การสนับสนุนงานด้านการจัดหาโลหิตอีกด้วย

   

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 24 เครื่อง Read More...

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับติดตั้งงานประเพณี งานรัฐพิธีต่าง ๆ... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสสนามกีฬาทุ่งแจ้งเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง (นางฟ้าสาร) Read More...

- ประกาศ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 Read More...

- ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 Read More...

- แบบสำรวจ/ใบสมัครเข้าร่วม/คุณสมบัติ/กำหนดการ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา... Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563) Read More...

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) Read More...

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เรื่อง... Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Read More...

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 27 มกราคม 2563) Read More...

- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครตรัง Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 17 มกราคม 2563) Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 02/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 01/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2562 Read More...

- เทศบาลตำบลคลองเต็งดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 Read More...

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม)... Read More...

- รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เภสัชกร... Read More...

- ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานสอน Read More...

- ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่้วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 16

เมื่อวานนี้ 91

สัปดาห์นี้ 416

เดือนนี้ 1679

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 45787

Currently are 16 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561