การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

เทศบาลนครตรัง

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุบัติภัยทางถนน)

รายละเอียด

วันนี้ (25 ม.ค. 2560) นายจิระศักดิ์ ควนจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุบัติภัยทางถนน) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายประเสริฐ คันฉ้อง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงาน และมีนายรักเกียรติ ชูแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลนครตรัง, นายเจริญวิทย์ พูลสินและนายเสรี สุขเกษม สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติฯ โดยโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุบัติภัยทางถนน) มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และให้เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครตรังที่มีหน้าที่ในด้านการกู้ชีพ กู้ภัยและอาสาสมัคร ได้ร่วมมือประสานงานร่วมกันด้านการช่วยเหลือและการติดต่อซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย อาสาสมัครมูลนิธิกุศลสถานตรัง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ สมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ งานป้องกันฯ เทศบาลนครตรัง โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 1วัน ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง และจุดจำลองเหตุการณ์ ณ วงเวียนอนุสาวรีย์พระยารัษฎา (ฝั่งขาออก) ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการรักษาปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุและการจัดการภัยจากอุบัติภัยทางถนน การอบรมฝึกซ้อมแผนจากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์นเรนทรตรังและอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย

 

 

 

 

 

 

   

- ประกาศราคากลาง... Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก... Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติดคอนกรีต ถ.ภายในสนามกีฬาทุ่งแจ้ง Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสติกคอนตรีตถนนสายหลังตลาดสด... Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติดคอนกีต ถ.กันตัง Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติดคอนกีต ถ.วิเศษกุล ซ.5 ฯ Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ครั้งที่ 37... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ครั้งที่ 37... Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสติดคอนกรีตถ.รภายในสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ Read More...

- ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตองงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 Read More...

- ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 Read More...

- การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน... Read More...

- การรับลงทะเบียนคนพิการ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน... Read More...

- การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน... Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน ตลุาคม 2562 Read More...

- ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Read More...

- แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 / พ.ศ.2562 Read More...

- การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 24 กันยายน 2562) Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 13 กันยายน 2562) Read More...

- แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดตรัง  Read More...

- ให้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เกิด พ.ศ.2545 ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน Read More...

- การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM.Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2562 Read More...

- วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 Read More...

- รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562 Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...

- แก้ไข เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...

- แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมิน Read More...

- แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) Read More...
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 43

เมื่อวานนี้ 62

สัปดาห์นี้ 130

เดือนนี้ 690

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 38638

Currently are 36 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561