Cover4.jpg

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564

การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน้าที่ 5 จาก 13