Cover4.jpg

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

หน้าที่ 6 จาก 13