Cover4.jpg

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมฐานติดตั้งเครื่องดักขยะอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2562

การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 4)

หน้าที่ 9 จาก 13