Cover4.jpg

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติฯ)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4)

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อาหารเสริม (นม) ระดับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6ภาคเรียนที่ 2)

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อาหารเสริม (นม) ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๒)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑)

หน้าที่ 12 จาก 13