บริการประชาชน

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก

แผนการดำเนินกิจกรรม รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา!

แผนการดำเนินกิจกรรม รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา!

ดาวน์โหลด


- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ... Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่รถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๖๐๔ ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตกโรงเรียนเทศบาล 6... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Read More...

- ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๔๘ จุด Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) Read More...

- ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายภายในโรงเรียน จำนวน 2 รายการ... Read More...

- ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายภายในโรงเรียน จำนวน 2 รายการ... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565... Read More...

- ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด Read More...

- เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... Read More...

- แจ้งอนุมัติให้สถานศึกษาเปิดเรียน On Site และข้อกำหนดการเปิดเรียน On Site... Read More...

- ประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More...

- ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงวันที่ 20 เมษายน 2565) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครตรัง ระหว่างวันที่ 22... Read More...

- เทศบาลเมืองลัดหลวง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น Read More...

- แจ้งดำเนินการเปิดพ่อพักรื้อถอนสายสื่อสารเคเบิลใต้ดิน Read More...

- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 Read More...

- การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 Read More...

- งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 2565 เวลาประมาณ 9.00 น. - 16.30 น. Read More...

- ประกาศผลการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More...

- ประชาสัมพันธ์การยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแบบออนไลน์ และแอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล Read More...

- เทศบาลตำบลรัษฎา ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น... Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Oki B412 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-63-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง... Read More...

- <p>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๔ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

  

วีดีโอกิจกรรม

youtube
นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565)
นางฟ้าสาร (กรกฎาคม - สิงหาคม 2564)
รายงานประจำปี 2564
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow