Cover4.jpg

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครตรัง

คู่มือการปฏิบัติงานการโอนเงินและการแก้ไขเผลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2562 

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน้าที่ 1 จาก 3