หน่วยตรวจสอบภายใน  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

     - คณะผู้บริหาร

 

     - ข้าราชการประจำ

 

     - สมาชิกสภาเทศบาล

O3 อำนาจหน้าที่
O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     - ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     - ข่าวประกาศ

 

     - ข่าวรับสมัครงาน

 

     - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q & A
O9

Social Network

 

     - เว็บไซต์เทศบาลนครตรัง

 

     - facebook เพจเทศบาลนครตรัง

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

 

     - รายงานการกำกับติดตามดำเนิงานประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64)

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

     -  รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตราการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

     - ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2563

O17

E-Service

 

     - ระบบค้นหารายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

 

     - ระบบค้นหารายผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

     - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 

 

     - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

     - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

 

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

 

งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุ
O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

     - แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

     - แผนจัดซื้อจัดจ้าง/เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

     - ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

 

     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2564

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

     - ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2563

 

     - ธันวาคม 2563

 

     - มกราคม 2564

 

     - กุมภาพันธ์ 2564

 

     - มีนาคม 2564

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล
O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

     - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

     - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5การส่เงสริมความโปร่งใส  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31

ข้อมูลเขิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

     - โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปี งบประมาณ 2564

 

     - ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ และประชุมประชาคมท้องถิ่น

 

     -  นครตรังเปิดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

     -  โครงการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ และประชุมประชาคมท้องถิ่น 

 

     - โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร

 

     - โครงการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

     - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

     - โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา ประจำปี 2564

 

     - โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร

 

     - โครงการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนป้องกันการทุจริต
O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

     - แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน

 

     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (รอเอกสาร)

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายสัญญา ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19  

   

การจัดการความรู้ (KM)  

   

จุดติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้ 798

เมื่อวานนี้ 897

สัปดาห์นี้ 2693

เดือนนี้ 21761

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 224873

Currently are 39 guests and no members online