Cover4.jpg

สำนักการศึกษา

เป้าหมาย

1. การจัดการศึกษาปฐมวัย

2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. การจัดบริหารให้ความรู้ด้านอาชีพ

4. การจัดการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน

5. การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ภารหน้าที่

1. การจัดการศึกษาปฐมวัย

2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

4. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ5. การส่งเสริมอาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-7521-8822