Cover4.jpg

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครตรัง แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครตรัง