Cover4.jpg

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ