Cover4.jpg

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนกันตัง ซอย 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ