Cover4.jpg

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนบ้านโพธิ์ เริ่มตั้งแต่บ้านโพธิ์ ซอย 5 ถึงบ้านโพธิ์ ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ