Cover4.jpg

ข่าวประกาศ

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565)

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565)

ดาวน์โหลด