Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจอแสดงผล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจอแสดงผล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลด