Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด