Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายภายในโรงเรียน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายภายในโรงเรียน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด