Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายภายในโรงเรียน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแก้ไข)

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายภายในโรงเรียน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแก้ไข)

ดาวน์โหลด