Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด