Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณประโยชน์บริเวณถนนเพลินพิทักษ์ สระน้ำผาสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ๒ (อาคาร ๔/๑๒) โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูดสิ่งโสโครกและล้างท่อระบายน้ำถนนเวียนกะพังและถนนกันตัง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดูดสิ่งโสโครกและล้างท่อระบายน้ำถนนเวียนกะพังและถนนกันตัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

หน้าที่ 8 จาก 196