Cover4.jpg

ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล ซอย ๙ เริ่มจากบ้านเลขที่ ๒๑๗/๑๐๘ ไปทางทิศใต้จดทางสาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล ซอย ๙ เริ่มจากบ้านเลขที่ ๒๑๗/๑๐๘ ไปทางทิศใต้จดทางสาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด