Cover4.jpg

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

หน้าที่ 1 จาก 16