Cover4.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ในชุมชนหนองยวน

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ในชุมชนหนองยวน ****

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร  นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครตรัง ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ ทันตสาธารณสุข อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ในชุมชนหนองยวน  จำนวน 5 ราย ชุมชนบางรัก 3 ราย ชุมชนบ้านหนองยวน 1 ราย ชุมชนท่ากลาง 1 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 3 ราย ผู้ป่วยโรคหัวใจ 2 ราย  เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดโดยการเจาะเลือดปลายนิ้ว และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวและการดูแลตัวเอง นอกจากนั้นยังมีการประเมินสภาวะผู้ป่วยตามหลัก INHOMESSS การให้คำแนะนำในการใช้ยา การเก็บรักษายาอย่างถูกต้อง และแก้ไขปัญหาการใช้ยากรณีที่ใช้อย่างไม่ถูกต้อง ในส่วนของงานทันตกรรมมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ การแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากกรณีผู้ป่วยใส่ฟันปลอม และจากการประเมินระดับความพึงพอใจผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและมาก คิดเป็นร้อยละ 100