Cover4.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจและซ่อมแซมถนน พื้นที่สัญจรของชาวบ้านชุมชนควนขัน

  ลงสำรวจและซ่อมแซมถนน พื้นที่สัญจรของชาวบ้านชุมชนควนขัน
วันนี้ 22 มิ.ย.2565   ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นายถนอมพงศ์ หลีกภัย รองนายกเทศมนตรี  , นาย แบบ ขวัญอ่อน เลขานุการนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยทีมสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง และเจ้าหน้าที่เทศบาล  ลงสำรวจและซ่อมแซมถนน พื้นที่สัญจรของชาวบ้านชุมชนควนขัน เพื่อพัฒนาและสร้างความสะดวกแก่ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางบริเวณนั้น.