Cover4.jpg

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ในระบบ e-GP

จ้างถ่ายเอกสาร ประจำปี 2565 (พฤศจิกายน 64 - กันยายน 65) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ