บริการประชาชน

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก


- ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) (สำหรับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และน้ำยาฆ่าแมลง)... Read More...

- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด Read More...

- ประกาศราคากลาง ปรับลปรุงทาสีภายนอกอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลนครตรัง Read More...

- ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุงประตูรั้วและรั้วด้านข้างอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลนครตรัง Read More...

- ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร ๒ ชั้น) โรงเรียนเทศบาล ๒... Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อพัดลม จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม) 6 รายการ Read More...

- ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายภายในโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ... Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิด... Read More...

- ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕... Read More...

- การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำสถานธนานุบาล Read More...

- สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังปิดทำการชั่วคราว Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565... Read More...

- ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด Read More...

- เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... Read More...

- แจ้งอนุมัติให้สถานศึกษาเปิดเรียน On Site และข้อกำหนดการเปิดเรียน On Site... Read More...

- ประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง Read More...

- ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566... Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565 Read More...

- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน Read More...

- ขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม Read More...

- วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565 และวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 1 ปี 2565... Read More...

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครแข่งขันกีฬาเปตองรุ่นอาวุโส (55 ปีขึ้นไป) และรุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ... Read More...

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) Read More...

- ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ) Read More...

- ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Read More...

- การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2565 Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น... Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณูปโภค ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสวนสาธารณะ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงประตูรั้วและรั้วด้านข้างอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศ เทศบาลนครตรัง เรื่อง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศ เทศบาลนครตรัง เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศ เทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๘ รายการ Read More...

- ประกาศ เทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒ รายการ Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการาติดตั้งประตูบังตาเหล็กยืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

  

วีดีโอกิจกรรม

youtube
นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565)
นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565)
รายงานประจำปี 2564
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow