ข้อมูลอ้างอิงจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)